Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Aktualne procedury obowiązujące w klasach I - III dotyczące organizacji zajęć w szkole z dnia 18.01.2021 r.

Od poniedziałku 18.01.2021 r. rozpoczynamy organizację zajęć w szkole  dla dzieci klas I – IIII zgodnie z wytycznymi ME i N, MZ i GIS. Podczas  nauczania na odległość bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z uczniami. Cieszymy się z powrotu dzieci do szkoły, musimy jednak pamiętać o tym, że będziemy pracować i spotykać się podobnie, jak od września w zmienionej rzeczywistości z uwzględnieniem zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem. Wprowadzone w naszej szkole od 1 września 2020 r. procedury bezpieczeństwa w czasie  epidemii COVID-19  łącznie ze złożonymi przez rodziców deklaracjami – pozostają nadal aktualne.

Wszystkich bardzo prosimy o poważne potraktowanie procedur bezpieczeństwa, gdyż to zagwarantuje nasze zdrowie, otaczających nas uczniów, nauczycieli i pracowników oraz naszych rodzin.

 

Podstawowe informacje dotyczące organizacji zajęć dla dzieci klas I – III związanych z powrotem dzieci do szkoły:

 • Do szkoły może przychodzić uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Rodzice ucznia mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej
 • Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 • Każdy uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 • Uczeń nie może  zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 • Na terenie szkoły obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust (wyjątek stanowi czas zajęć lekcyjnych – uczeń może zdjąć maseczkę lub przyłbicę).
 • Obowiązuje mycie lub dezynfekcja rąk – przed wejściem do szkoły oraz przed rozpoczęciem każdej lekcji. Każda klasa ma wyznaczoną (swoją) toaletę, w której będzie myła ręce. Płyny dezynfekujące są dostępne w każdej sali dydaktycznej oraz przy wejściu do szkoły. Na terenie szkoły zalecane jest częste mycie rąk  przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Obowiązuje również obowiązek zachowania dystansu min. 1.5 m ( rodzice proszeni są  o przypominanie  swoim dzieciom o tych zaleceniach).
 • Rodzice nie wchodzą na teren budynku szkoły. Przy wejściu do szkoły mogą korzystać z dzwonka. Oczekują na uczniów w przedsionku  lub przed szkołą. Każdy rodzic telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny  może kontaktować się z nauczycielami  i dyrekcją szkoły.
 • Uczniowie, u których w szkole wystąpią objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych  – w szczególności temperatura ok 38C, kaszel, duszności –  będą izolowani w osobnym pomieszczeniu i tam będą oczekiwali na odebranie przez rodzica. Rodzice proszeni są o jak najszybsze odebranie dziecka oraz informowanie szkoły o dalszym przebiegu choroby.
 • Każdy rodzic poprzez konto  Librus  ma wgląd w bieżącą aktywność i osiągniecia ucznia na zajęciach szkolnych.
 • Dla zwiększenia bezpieczeństwa   klasy I – III wchodzą i wychodzą osobnymi wejściami: klasy pierwsze – wejście B;  klasy drugie– wejście główne A strona lewa; klasy trzecie - wejście główne A strona prawa;
 • Dla każdej klasy został opracowany indywidualny plan dnia z uwzględnieniem korzystania z przerw, stołówki szkolnej i zajęć na świeżym powietrzu.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się jak do tej pory w osobnych salach, z podziałem na trzy grupy: klas I, II i III.  Prosimy rodziców, aby ze świetlicy korzystały tylko te dzieci, które nie mają zapewnionej opieki w domu.