Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zsp8poznan.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnego opisu, nie ma napisu dla osób niesłyszących

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2024-02-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: os. Bolesława Śmiałego 107

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zofia Baniewska, e-mail: sekretariat@zsp8poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 618236091. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła nr 34 w Poznaniu zlokalizowana jest na osiedlu Bolesława Śmiałego w kompleksie budynków połączonych wewnętrzną komunikacją. Szkoła nie posiada własnego wydzielonego parkingu. W odległości około 200 metrów od wejścia głównego znajduje się miejski parking z jednym miejscem parkingowym wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami. Trasa z parkingu do wejścia pozbawiona jest barier pionowych. Teren przed szkołą nie jest ogrodzony.

Placówka mieści się w trzykondygnacyjnym budynku z podpiwniczeniem o zwartej zabudowie na bazie czterech prostokątów na działce, która nie jest wydzielona płotem. W budynku została wydzielona część budynku dla przedszkola (Segment D - poza zakresem).

Wszystkie wejścia do budynku szkoły posiadają schody, żadne z nich nie jest wyposażone w rozwiązania architektoniczne ani urządzenia techniczne zapewniające dostępność.

Na parterze budynku zlokalizowane są pomieszczenia administracyjne m.in. sekretariat, księgowość, gabinet dyrektora. Na kondygnacjach -1 i 1 zlokalizowane są sale dydaktyczne. Komunikacja pionowa odbywa się klatkami schodowymi. Brak windy. Na poszczególnych kondygnacjach nie występują różnice poziomów.

W budynku szkoły brak jest toalet dostosowanych do potrzeb OzN. Brak procedury ewakuacji dla OzN.

W budynku brak jest  dostępnej informacji wizualnej, dotykowej lub dźwiękowej.