Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Realizacja Programu „Aktywna tablica”

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych -  „Aktywna tablica” nasza szkoła została wyposażona w  dwa nowoczesne interaktywne  monitory  dotykowe i podpisała porozumienie ze Szkołą Podstawową nr 10 im. Arkadego Fidlera w Poznaniu o przystąpieniu do międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

Zadania szkoły dotyczące wdrożenia TIK w procesie nauczania:

1)      uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;

2)      uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach szkół współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

a)      udział w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,

b)      zorganizowanie w szkole w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,

c)      dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;

3)       wyznaczenie szkolnego e-koordynatora oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;

4)      wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale w liczbie  co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki;

5)      przedstawienie dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania z pkt 1-4 oraz:

a)   ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces  nauczania i uczniów w proces uczenia się,

b)   charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu;

6)      wypełnienie elektronicznych ankiet dotyczących realizacji Programu;

7)      udziału w badaniach na potrzeby przeprowadzania ewaluacji Programu.