Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Warsztaty o bioróżnorodności w Parku Narodowym "Ujście Warty" #codeforgreen

W dniach 12-14 kwietnia 2024 r. uczniowie naszej szkoły w ramach programu Code for Green, pod opieką p. Karoliny Piszczek i p. Julii Hybiak wzięli udział w wyjazdowych warsztatach w Parku Narodowym „Ujście Warty”. Edukatorzy przygotowali dla uczniów i nauczycieli niezwykle ciekawy i merytoryczny program.

W czasie wyjazdu uczestniczyliśmy w kilku warsztatach oraz odwieźliśmy nowoczesny Ośrodek Muzealno-Edukacyjny Parku Narodowego "Ujście Warty".

Poznaliśmy rolę obszarów chronionych w utrzymywaniu różnorodności biologicznej na przykładzie Parku Narodowego „Ujście Warty”. Obserwowaliśmy ptaki bytujące na terenie parku. Rozmawialiśmy na temat roli obszarów podmokłych: są to miejsca lęgowe, ale również ważne miejsca postojowe podczas jesiennych i wiosennych migracji ptaków, podczas pierzowiska i zimowiska. Omówiliśmy problemu sukcesji na terenach podmokłych, jako zjawiska niekorzystnego dla utrzymania bioróżnorodności awifauny.

Prowadziliśmy obserwacje przeżyciowe bezkręgowców wodnych z pomocą lup i prostych kluczy. Przeglądaliśmy różne grupy systematyczne bezkręgowców. Dowiedzieliśmy się, jaki jest wpływ jakości wody na bioróżnorodność, że bezkręgowce wodne są jako biowskaźnikami jakości wody oraz badaliśmy proste parametry fizykochemiczne wody.

Zapoznaliśmy się z historią doliny wielkiej rzeki Odry, historią zmian i przekształceń, od lodowca do człowieka. Debatowaliśmy, w jaki sposób rzeka i jej płynące wody wpływają na kształtowanie się siedlisk przyrodniczych? Rozmawialiśmy o gatunkach roślin cennych przyrodniczo, różnorodności siedlisk i jego wpływie na występowanie zwierząt. Dowiedzieliśmy się, czym są korytarze ekologiczne oraz gatunki inwazyjne.

Wzięliśmy również udział w zajęciach związanych z czytaniem natury. Wyszukiwaliśmy ślady bytowania zwierząt: tropy, odchody, ślady żerowania, nory, pióra itp. Uczyliśmy się uważnej obserwacji, ćwiczyliśmy uważność w terenie.

Były to trzy intensywne dni zdobywania wiedzy, spotkań z naturą i integracji zespołu projektowego w malowniczych polodowcowych terenach ujścia Warty, wśród łąk i starorzeczy.